040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Z našo prijavo in projektom Strategije preprečevanja škode zaradi iger na srečo smo uspeli na razpisu IMPACT 4 VALUES

Namen našega projekta je predlog rešitve dveh velikih problemov na področju iger na srečo: netransparentnih procesov podeljevanja soglasij na lokalni ravni za igralne salone in igralnice ter neobstoj strategij za preprečevanje in zmanjševanje škode, ki jo povzročajo igre na srečo v lokalnih skupnostih.

Opozarjamo na škodo, ki jo igre na srečo povzročajo posameznikom, njihovim družinam in celotni družbi.

Ta škoda se najizraziteje pokaže na področju družinskih financ, čemur sledi poslabšanje medčloveških odnosov, čustvovanja in zdravja, motnje na področju dela ali študija, izraža se tudi kot škoda povzročena skupnostim ter kot škoda zaradi porasta kriminala.

Naša rešitev je razviti Strategijo preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi iger na srečo za mesto Maribor, uporabna pa bo tudi za druge občine.

V Strategiji bomo natančno opredelili cilje in okvir za reguliranje iger na srečo v mestu. Osredotočili se bomo na varovanje javnega zdravja, preprečevanje zasvojenosti, zmanjševanje škode, podporo zdravljenju zasvojenosti, preventivo, izobraževalne dejavnosti, zaščito mladoletnikov, omejevanje dostopa do iger na srečo s časovnimi omejitvami obratovanja, omejevanje škodljivih praks z omejevanjem oglaševanja, ustanovitev neodvisnega strokovnega telesa, obvezno objavljanje podatkov s področja iger na srečo, odpiranje javnega prostora za razpravo ter spodbujanje javne razprave.

Cilj Strategije bo zagotoviti odgovorno prirejanje iger na srečo, transparentnost procesov odločanja, varstvo ranljivih skupin ter spodbujanje razvoja zdrave družbe.

V Strategij se bomo osredotočili na:

  1. Zaščito javnega zdravja: Predlagali bomo izvajanje ukrepov za ozaveščanje in preprečevanje zasvojenosti ter zagotavljanje podpore zdravljenju. Medsektorsko sodelovanje med nevladniki in zdravstvenimi ustanovami, strokovnjaki in organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko problematičnega igranja na srečo.
  2. Preprečevanje škode: Predlagali bomo smernice za spodbujanje odgovornega prirejanja iger na srečo. Predlagali bomo omejevanje dostopa do iger na srečo in ukrepe za ukinjanje škodljivih praks, ki se nanašajo na oglaševanje hazarderskih produktov.
  3. Zaščita ranljivih skupin: Ukrepi za zmanjšanje škode povezane z igrami na srečo, med ranljivimi skupinami, kot so ljudje z nizkim dohodkom, mladostniki in odrasla mladina
  4. Transparentnost, preprečevanje korupcije in pravična obravnava: Poudarili bomo potrebo po transparentnosti pri podeljevanju koncesij za igralnice in igralne salone. Zagovarjali bomo uporabo demokratičnih mehanizmov, kot so referendum ali zbor občanov, pri odločanju o soglasjih za igralne salone in igralnice.
  5. Izvajanje Strategije - neodvisno strokovno telo: predlagali bomo kreiranje neodvisnega strokovnega telesa, ki bo spremljalo in ocenjevalo vpliv iger na srečo na lokalno skupnost ter predlagalo smernice in ukrepe za njihovo nadzorovanje. Izdajalo bo tudi strokovna mnenja o morebitni zasičenosti z igralniško ponudbo ter mnenja o upravičenosti podeljevanja novih igralniških koncesij v lokalni skupnosti.

Pri izbiri teh pristopov smo se opirali na preučevanje obstoječih rešitev in najboljših praks iz tujine ter na ugotovitve raziskav o vplivu iger na srečo na lokalno prebivalstvo. Upoštevali smo tudi specifične izzive in potrebe lokalne skupnosti v Mariboru.

Spletna stran se nahaja na tem naslovu: https://strategijapreprecevanjaskode.si